Zamówienia publiczne - Kancelaria w Warszawie

Oferujemy usługi prawne Wykonawcom w zakresie prawa zamówień publicznych:

Etap postępowania o udzielenie zamówienia:

 • szczegółowa analiza dokumentacji przetargowej;
 • identyfikacja i ocena ryzyka prawnego w oparciu o udostępnioną dokumentację przetargową, wsparcie w procesie ograniczania i eliminowania ryzyka prawnego;
 • pomoc w składaniu ofert, wniosków;
 • pomoc w ustalaniu warunków współpracy między konsorcjantami, sporządzanie projektów umów regulujących warunki wspólnego składania ofert/wniosków, realizacji zamówienia publicznego;
 • sporządzanie pytań do dokumentacji przetargowej, wsparcie w przygotowywaniu wyjaśnień, uzupełnianiu dokumentów;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Etap realizacji zamówienia publicznego:

 • wsparcie prawne w negocjowaniu warunków współpracy z podwykonawcami, dostawcami;
 • identyfikacja ryzyk prawnych towarzyszących realizacji zamówienia;
 • pomoc w budowaniu strategii ograniczania i eliminowania ryzyk prawnych;
 • sporządzanie u mów cywilnoprawnych regulujących współpracę z podmiotami trzecimi odpowiednio do ryzyk towarzyszących realizacji zamówienia publicznego;

Oferujemy usługi prawne Zamawiającym w zakresie prawa zamówień publicznych:

Etap postępowania o udzielenie zamówienia:

 • wsparcie prawne w wyborze właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego;
 • wsparcie prawne w procesie ustalania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, zakresu wymaganych dokumentów;
 • wsparcie prawne w sporządzaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, dokonywaniu zmian w dokumentacji przetargowej;
 • pomoc w badaniu i ocenie otrzymanych ofert, wniosków;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi;

Etap realizacji zamówienia publicznego:

 • ocena ryzyk prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień towarzyszących realizacji zamówienia publicznego;
 • opiniowanie umów, sporządzanie projektów umów dla potrzeb realizacji zamówienia;
 • sporządzanie pism procesowych, reprezentacja przed sądami powszechnymi.

Szkolenia

Oferujemy szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz profilu prowadzonej działalności gospodarczej przez Klienta.
Zapraszamy do kontaktu.

kontakt@kancelariamokotow.pl Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Sikorska - Gaecka | Mokotów Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Sikorska - Gaecka | Mokotów
5 stars - based on 1 reviews
100
Cybernetyki 7C/29 Warszawa 02-677
+48 668 180 421 PLN Hours: Mo-Sn 06:00-22:00